මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ  විශේෂවේදී සිවුවන වසරේ සිසු සිසුවියන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු පමණක් 2020 අගොස්තු මස 17 වැනිදා ආරම්භ වේ.

පළමු, දෙවැනි හා තෙවැනි වසරවල සිසුන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කෙරෙන දිනය පසුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.