මානවශ්‍රාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පළමු, දෙවන හා තෙවන වසර ශ්‍රාස්ත්‍රවේදී සාමාන්‍ය උපාධි සිසුන් සඳහා රැස්වීමක්, පීඨාධිපති තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 සැප්තැම්බර් මස 14 වන දින ප.ව. 1.00 ට සුමංගල කියැවීම් ශාලාවේදී පවත්වනු ලැබේ. මේ සඳහා අදාළ වසර වල සිසුන් අනිවාර්යෙන් සහභාගී වියයුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.