සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2022 ජයග්‍රාහකයන්