විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා – 2022

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සංස්කෘතික අනුකමිටුව මගින් 2022 වර්ෂයේ වෙසක් පුන් පොහොය වෙනුවෙන් පවත්වනු ලැබූ විද්වත් කථිකාව…..

 

විදුදය බිම පිස සදහම් පවන හමා එයි

අඳුර නිමා වී නව සඳ පහන සිනාසෙයි

පූර්ණිමාවේ මෙත් අම නදිය ගලා යයි

තෙමී සිත් නිවී සුවපත් හෙටක් උදා වෙයි!

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022

1 වන කොටස

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022

2 වන කොටස

විද්‍යෝදය බුද්ධ පූර්ණිමා 2022

3 වන කොටස