2018 වර්ෂය සඳහා මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයට නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම සහ නම්නිකරණ වැඩසටහන 2018 මාර්තු මස 2 වන දින පෙ. ව. 8.00 සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. එසේම නවක සිසුන්නේ සඳහා නේවාසික පහසුකම් සැපයීම 2018 මාර්තු මස 1 වන දින උදැසන 9.00 සිට සවස 4.00 දක්වා සිදු කිරීමට නියමිතය.

විශ්වවිද්‍යාලයිය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී මාර්තු මස 2 දින සමාරම්භක උත්සවය පැවැත්වීමට නියමිත අතර එදිනම  ප.ව. 1.00 සිට නවක සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම සිදුකෙරේ. සියලුම සිසුන් එදින පෙ.ව. 7.45 ට පෙර සමාරම්භක උත්සවය සඳහා බණ්ඩාරනායක ශාලාවේ අසුන්ගෙන සිටීම අනිවාර්ය වේ.

නම්නිකරණ වැඩසටහනේ පළමු අදියර 2018 මාර්තු මස 3 වන දින බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

නවක සිසුන් සඳහා අධ්‍යයන කටයුතු මාර්තු මස 5 වන දින පටන් ආරම්භ කෙරෙන අතර නම්නිකරණ වැඩසටහන පළමු අර්ධවාර්ෂිකය පුරාවටම පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

නම්නිකරණ වැඩසටහන පළමු අධියර

පළමු දිනය (02.03.2018- සිකුරාදා)
8.00 am-11.30 am  සමාරම්භක උත්සවය
1.00 pm – 3.00 pm නවක සිසුන් ලියාපදිංචිය
දෙවන දිනය (03.03.2018- සෙනසුරාදා)
8.00am-12.00 pm අධ්‍යයනාංශ හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන
1.00 pm – 1.30 pm විශ්වවිද්‍යාලයිය ශිෂ්‍ය සුභසාධක අධ්‍යක්ෂක විසින් සිසුන් ඇමතීම
1.35 pm – 2. 05 pm විශ්වවිද්‍යාලයිය විනයාධිකාරීතුමා විසින් සිසුන් ඇමතීම
2.10 Pm – 3.30 pm ආදී විද්‍යාර්න්ථීන් හමුව
6.00 pm – 8.30 pm සුභාවිත ගී සැන්දෑව
තෙවන දිනය (04.03.2018-ඉරිදා)
8.00 am -10.00 am ආධ්‍යාත්මික වැඩසටහන
10.00 am – 12.00 pm පාඨමාලා ක්‍රමය හඳුන්වාදීම
01.00 pm – 4.00 pm සංස්කෘතික ප්‍රසංගය සඳහා නවක සිසුන් පුහුණු කිරීම
6.00 pm – 8.30 pm සංස්කෘතික ප්‍රසංගය
සිවුවන දිනය (5.03.2018- සඳුදා)
8.00 am-10.00am ඉංග්‍රීසි විෂයයක් ලෙස තෝරාගැනීමේ ලිඛිත පරීක්ෂණය (අදාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට පමණකි)

 නම්නිකරණ වැඩසටහනේ පළමු අදියරේ නිමාව…