2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂය ‍ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි පාඨමාලාවෙන් තෙවන වසරේදී ශාස්ත්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම