පුමිතිරි 2021 පළමු වෙළුම – පළමු කලාපය දැන් ඔබ අතට

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සම අවස්ථා කේන්ද්‍රය යටතේ පවතින ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය, සමානතාව හා සාධාරණත්වය පිළිබඳ ඒකකය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන පුමිතිරි ශාස්ත්‍රිය සංග්‍රහයේ පළමු කලාපය ඩිජිටල් මුහුණුවරකින් කියවීමට පහත සබැඳිය/පින්තුරය ඔස්සේ පිවිසෙන්න.