පුමිතිරි 2021 පළමු වෙළුම – පළමු කලාපය දැන් ඔබ අතට

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ සම අවස්ථා කේන්ද්‍රය යටතේ පවතින ස්ත්‍රී-පුරුෂ සමාජභාවය, සමානතාව හා සාධාරණත්වය පිළිබඳ ඒකකය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන පුමිතිරි ශාස්ත්‍රිය සංග්‍රහයේ පළමු කලාපය ඩිජිටල් මුහුණුවරකින් කියවීමට පහත සබැඳිය/පින්තුරය ඔස්සේ පිවිසෙන්න.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022