පාඨමාලා විමර්ශනයට අදාළ ලිපිගොනු සකස් කිරීම සදහා වැඩමුළුව

පාඨමාලා විමර්ශණයට (PR) අදාල ළිපි ගොනු සකස් කිරීම සඳහා වන වැඩමුළුව 2022 අගෝස්තු 17 වන දින උදේ 11 ට පිඨයේ පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ දී (CDEPD) පැවැත් වේ. ඒ සදහා ඔබගේ සහභාගීත්වය අනිවාර්ය වේ.
IQAC Session 2022