පාඨමාලා විමර්ශනයට අදාළ ලිපිගොනු සකස් කිරීම සදහා වැඩමුළුව

පාඨමාලා විමර්ශණයට (PR) අදාල ළිපි ගොනු සකස් කිරීම සඳහා වන වැඩමුළුව 2022 අගෝස්තු 17 වන දින උදේ 11 ට පිඨයේ පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ දී (CDEPD) පැවැත් වේ. ඒ සදහා ඔබගේ සහභාගීත්වය අනිවාර්ය වේ.
IQAC Session 2022

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023