පාඨමාලා විමර්ශනයට අදාළ ලිපිගොනු සකස් කිරීම සදහා වැඩමුළුව

පාඨමාලා විමර්ශණයට (PR) අදාල ළිපි ගොනු සකස් කිරීම සඳහා වන වැඩමුළුව 2022 අගෝස්තු 17 වන දින උදේ 11 ට පිඨයේ පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේ දී (CDEPD) පැවැත් වේ. ඒ සදහා ඔබගේ සහභාගීත්වය අනිවාර්ය වේ.
IQAC Session 2022

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022