දැන්වීමයි 2020/2021 ප්‍රථම අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණ

2020/2021 ප්‍රථම අර්ධවාර්ෂිකයේ 2022.06.25 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතව පැවති, GEIT 1101.2, GENI 1102.2, GIT 1112, PHPY 3150.3, SANS 3103.3 යන විෂයයන් පමණක් 2022.07.03 වන ඉරිදා දින දක්වා කල් දැමූ බව දන්වමි. එම පරීක්ෂණ එදින සවස 1.30 සිට 4.30 දක්වා විශ්වවිද්‍යාලයීය ශාලාවලදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව, පළමු වසර සිසුන් සඳහා වන පරීක්ෂණ 2022.06.27 වන දින ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති කාලසටහන අනුව සියලුම වසරවල විභාග විශ්වවිද්‍යාලයේදී භෞතිකව පැවැත්වීමට නියමිතය.

දැනට නේවාසිකාගාර පහසුකම් අයදුම්කළ සිසුන්ට පමණක් 2022.06.24 වන දින සිට නේවාසිකාගාර පහසුකම් හිමි වනු ඇත. අදාළ නාමලේඛන ශිෂ්‍ය සුබසාධක අංශයේ වෙබ් අඩවියට යොමුකර ඇත.

මෙතෙක් අයදුම් නොකලද රටේ පවතින වාතාවරණය මත නේවාසිකාගාර පහසුකම් අත්‍යවශ්‍ය සිසුන් වෙතොත් ඔවුන් සඳහා 2022.06.26 වන දින සිට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය විමලධර්ම නේවාසිකාගාරය සහ ශිෂ්‍යාවන් සඳහා ධර්මපාල නේවාසිකාගාරයේ නේවාසිකාගාර පහසුකම් සැපයීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා ඇත.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022