දැන්වීමයි 2020/2021 ප්‍රථම අර්ධවාර්ෂික පරීක්ෂණ

2020/2021 ප්‍රථම අර්ධවාර්ෂිකයේ 2022.06.25 වන දින පැවැත්වීමට නියමිතව පැවති, GEIT 1101.2, GENI 1102.2, GIT 1112, PHPY 3150.3, SANS 3103.3 යන විෂයයන් පමණක් 2022.07.03 වන ඉරිදා දින දක්වා කල් දැමූ බව දන්වමි. එම පරීක්ෂණ එදින සවස 1.30 සිට 4.30 දක්වා විශ්වවිද්‍යාලයීය ශාලාවලදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව, පළමු වසර සිසුන් සඳහා වන පරීක්ෂණ 2022.06.27 වන දින ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර, ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති කාලසටහන අනුව සියලුම වසරවල විභාග විශ්වවිද්‍යාලයේදී භෞතිකව පැවැත්වීමට නියමිතය.

දැනට නේවාසිකාගාර පහසුකම් අයදුම්කළ සිසුන්ට පමණක් 2022.06.24 වන දින සිට නේවාසිකාගාර පහසුකම් හිමි වනු ඇත. අදාළ නාමලේඛන ශිෂ්‍ය සුබසාධක අංශයේ වෙබ් අඩවියට යොමුකර ඇත.

මෙතෙක් අයදුම් නොකලද රටේ පවතින වාතාවරණය මත නේවාසිකාගාර පහසුකම් අත්‍යවශ්‍ය සිසුන් වෙතොත් ඔවුන් සඳහා 2022.06.26 වන දින සිට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය විමලධර්ම නේවාසිකාගාරය සහ ශිෂ්‍යාවන් සඳහා ධර්මපාල නේවාසිකාගාරයේ නේවාසිකාගාර පහසුකම් සැපයීමට අවශ්‍ය කටයුතු යොදා ඇත.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය