පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම හේතු කොටගෙන විභාග කල්දැමීම

2018 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්දය භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කරන විශ්විද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඒ සඳහා ස්වකීය ප්‍රදේශය වෙත ගොස් ආපසු පැමිණීමට හැකිවන පරිදි විශ්විද්‍යාලවල 2018.02.12 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත විභාග හා පරීක්ෂණ වෙනත් දිනයක පැවැත්වීමට ක්‍රියාකරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දන්වා ඇත.

ඒ අනුව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයෙහි 2018.02.12 දින පැවැත්වීමට නියමිත වූ දෙවන අර්ධවාර්ෂිකයේ විභාග එදින නොපැවෙත්වෙන අතර එම දිනයට නියමිත විභාග පැවැත්වෙන දිනය පසුව දැනුම්දෙනු ලැබේ.

2018.02.14 වන දින සිට පැවැත්වෙන විභාග සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වෙන බව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

මහාචාර්ය ආර්. එම්. කේ. රත්නායක
වැඩබලන පිඨාධිපති
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023