පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම හේතු කොටගෙන විභාග කල්දැමීම

2018 පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්දය භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කරන විශ්විද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඒ සඳහා ස්වකීය ප්‍රදේශය වෙත ගොස් ආපසු පැමිණීමට හැකිවන පරිදි විශ්විද්‍යාලවල 2018.02.12 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත විභාග හා පරීක්ෂණ වෙනත් දිනයක පැවැත්වීමට ක්‍රියාකරන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දන්වා ඇත.

ඒ අනුව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයෙහි 2018.02.12 දින පැවැත්වීමට නියමිත වූ දෙවන අර්ධවාර්ෂිකයේ විභාග එදින නොපැවෙත්වෙන අතර එම දිනයට නියමිත විභාග පැවැත්වෙන දිනය පසුව දැනුම්දෙනු ලැබේ.

2018.02.14 වන දින සිට පැවැත්වෙන විභාග සාමාන්‍ය පරිදි පැවැත්වෙන බව වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

මහාචාර්ය ආර්. එම්. කේ. රත්නායක
වැඩබලන පිඨාධිපති
මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය