2024 වසරේදී සිය උපාධිය සම්පුර්ණ කිරීමට අපේක්ෂා කරන මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ අවසන් වසරේ සිසුන් වෙත

2024 වසරේදී සිය උපාධිය සම්පුර්ණ කිරීමට අපේක්ෂා කරන මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ අවසන් වසරේ සිසුන් වෙත