2023.11.02 වන දිනට නියමිත විභාග කාල සටහන සංශෝධනය කිරිම.