2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය – ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධි පාඨමාලාවෙන් තෙවන වසරේදී ශාස්ත‍්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම.

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධි පාඨමාලාවෙන් තෙවන වසරේදී ශාස්ත‍්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට බලාපොරොත්තු වන, පීඨ විවරණිකාවට අනුව සුදුසුකම් සපුරා ඇති සිසුන් පහත සඳහන් ලිංකුව(Link) වෙත පිවිස එහි දක්වා ඇති ගූගල් පෝරමය (Google Form) සම්පූර්ණ කර 2023.05.03 දින හෝ එදිනට පෙර අයදුම් කළ යුතුය. එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් සලකා බලනු නොලැබේ.