2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂය – ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධි පාඨමාලාවෙන් තෙවන වසරේදී ශාස්ත‍්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම.

ශාස්ත‍්‍රවේදී උපාධි පාඨමාලාවෙන් තෙවන වසරේදී ශාස්ත‍්‍රවේදී (ගෞරව) උපාධි පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට බලාපොරොත්තු වන, පීඨ විවරණිකාවට අනුව සුදුසුකම් සපුරා ඇති සිසුන් පහත සඳහන් ලිංකුව(Link) වෙත පිවිස එහි දක්වා ඇති ගූගල් පෝරමය (Google Form) සම්පූර්ණ කර 2023.05.03 දින හෝ එදිනට පෙර අයදුම් කළ යුතුය. එදිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් සලකා බලනු නොලැබේ.

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023