2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණයේ විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර

මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2021/2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ පළමු, දෙවන, තෙවන හා සිව්වන වසර පළමු අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණයේ විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර 2023.05.10 වන දින සිට pes.fhss.sjp.ac.lk යන වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති බව දන්වමි.

විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රය ලබා ගැනීමේදී pes.fhss.sjp.ac.lk යන වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස එහි Exams බැනරය Click කර Print Admission අයිකනය Click කිරීම මගින් ලබා ගත හැකි බව වැඩිදුරටත් දන්වමි. (විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රයේ ආකෘතියක් ඔබගේ දැනගැනීම සඳහා මේ සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇත)

සැ.යු. – විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රය සහතික කර විභාග ශාලාවට රැගෙන ඒම අනිවාර්යය වන අතර, කිසිඳු හේතුවක් මත විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රය නොමැතිව හෝ විභාග ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රයේ නොමැති විෂයන් සඳහා විභාගයට පෙනී සිටීමට අවස්ථාව ලබා නොදෙන බව සලකන්න.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී