2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දෙවන වසර විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2020/ 2021 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ලියාපදිංචි වූ දෙවන වසර උපාධි අපේක්ෂකයින් හට විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීමට 2022.02.22 දින සිට අවස්ථාව ලබා දීඇත. විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී,

1. පීඨ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස ප්‍රධාන බැනරයට පහළින් දක්වා ඇති “Exam Unit” මත Click කරන්න. (එමගින් ඔබ විභාග ඒකකයෙහි වෙබ් අඩවිය වෙත යොමු කෙරෙනු ඇත)

2. විභාග ඒකක වෙබ් අඩවියෙහි ප්‍රධාන මෙනුවෙහි Student Log In > Registration වෙත පිවිසෙන්න.

3. ඉන්පසු “Student Registration Portal” වෙත පිවිස ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (E-mail) සහ මුරපදය (Password) ඇතුළත් කොට ඔබගේ ගිණුම වෙත පිවිස විෂය ඒකක තෝරා ගන්න.

4. තෝරා ගත් විෂය ඒකක Save කළ පසු ලියාපදිංචි වීම සිදුවේ. විෂය ඒකක ස්ථිරවම තෝරා ගත් පසු පමණක් Submit යන්න Click කරන්න.

5. පළමු අර්ධවාර්ෂිකයන්හි වෛද්‍ය හේතු/ විභාගය අසමත්වීම හා විභාගයට පෙනී නොසිටීම යන හේතු මත නැවත විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් තම පුනර් විෂයන් සඳහා ද මෙම අවස්ථාවේදීම ලියාපදිංචි විය යුතුය.

දෙවන වසරේදී ලියාපදිංචි වන මාධ්‍යයෙන් ඉදිරි වසරවල දී උපාධි පාඨමාලාවන්ට අදාළව පෙනී සිටින සියලු පොදු පාඨමාලා හෝ ප්‍රධාන විෂය ධාරාවන්ට අදාළ විභාගවලට පෙනී සිටිය යුතුය.

2022.03.08 දින තෙක් ඔබට විෂය ඒකක මාරු කළ හැකි අතර, Submit යන්න Click කළ පසු නැවත වෙනස් කළ නොහැකි බව දන්වමි.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022