2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයේ තෙවන හා සිව්වන වසර විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2019/ 2020 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ලියාපදිංචි වූ තෙවන හා සිව්වන වසර උපාධි අපේක්ෂකයින් හට විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීමට 2021.04.01 දින සිට අවස්ථාව ලබා දී ඇත.

විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචි වීමේදී පීඨ වෙබ් අඩවියේ විභාග ඒකකය වෙත පිවිස Subject Registration යන ස්ථානයට ඇතුලත් වී විෂය ඒකක තෝරා ගත යුතුය. තෝරා ගත් විෂය ඒකක Save කළ පසු ලියාපදිංචි වීම සිදුවේ. විෂය ඒකක ස්ථිරවම තෝරා ගත් පසු පමණක් Submit යන්න Click කරන්න. 2021.04.11 දින තෙක් ඔබට විෂය ඒකක මාරු කළ හැකි අතර,  Submit යන්න Click කළ පසු නැවත වෙනස් කළ නොහැකි බව දන්වමි.