සුමධුර ධර්ම දෙශනාමය පිංකම

2017 නව වසර විශ්වවිද්‍යාලිය සැමට ආශීර්වාද පතා  “සුමධුර ධර්ම දේශනාමය පිංකමක්” ජනවාරි මස පස්වන දින ප.ව. 5.00 ට විශ්වවිද්‍යාලීය බුදුමැදුර අසලදී පැවැත්වීය. ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, පුජ්‍ය දඹර අමිල ස්වාමින්හ් වහන්සේ “බුදුදහමින් ප්‍රකාශිත ජීවිතයක අගය” යන මැයෙන් මෙදින දේශනාව පැවැත්වූ අතර මෙම ධර්ම දේශනාව සංවිධානය,  මානව ශස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය සහ මෘදු කුසලතා සංවර්ධන සංසදය විසින් සිදු කරන ලදී.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022