සුභාෂා 2023 තරගාවලියේ දෙවන වටයේ පරීක්ෂණය

සුභාෂා 2023 තරගාවලියේ දෙවන වටය ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධය්ස්ථානයේ දී (CDEPD) 2023 අප්‍රේල් මස 28 වන සිකුරාදා දින පස්වරු 12.00 සිට 1.00 දක්වා පැවැත්වේ.

දෙවන වටය සඳහා තේරී පත් වූ විද්‍යාර්ථීන්ගේ නාම ලේඛනය පහත වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ බාගත කරගත හැකිය. http://cdepd.fhss.sjp.ac.lk/brilliant-minds/subhasha/subhasha-2023/