සුභාෂා 2023 තරගාවලියේ අවසන් වටය

සුභාෂා 2023 තරගාවලියේ අවසන් වටය 2023 මැයි මස 03 වැනි බදාදා දින ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ දී (CDEPD) පස්වරු 12.00 සිට 1.00 දක්වා පැවැත්වේ. අවසන් වටය සඳහා තේරී පත් වූ විද්‍යාර්ථීන්ගේ නාම ලේඛනය පහත වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ බාගත කරගත හැකිය.

http://cdepd.fhss.sjp.ac.lk/brilliant-minds/subhasha/subhasha-2023/