සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය 2021 – ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචිය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයෙහි ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ  සිංහල හා ජනසන්මෙනිවේදන අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කෙරෙන ‘සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය’ , Brilliant Minds වැඩසටහනෙහි දෙවැනි එළැඹුමයි.

මෙම තරගාවලිය සඳහා ලියාපදිංචි වීම සහ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න : http://cdepd.fhss.sjp.ac.lk/brilliant-minds/subhasha/

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023