සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය 2021 – ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචිය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයෙහි ඩිජිටල් අධ්‍යාපන හා වෘත්තිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ  සිංහල හා ජනසන්මෙනිවේදන අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කෙරෙන ‘සුභාෂා – සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය’ , Brilliant Minds වැඩසටහනෙහි දෙවැනි එළැඹුමයි.

මෙම තරගාවලිය සඳහා ලියාපදිංචි වීම සහ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න : http://cdepd.fhss.sjp.ac.lk/brilliant-minds/subhasha/