සුබ පැතුම්..!

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2023 සඳහා කෘති ඉදිරිපත් කළ ප්‍රකාශන ආයතන අතුරින් සුරස ප්‍රකාශන ආයතනය (ෆාස්ට් පබ්ලිෂර්ස්) ලෝකඩ සන්නාමයෙන් (Bronze Partner) පිදුම් ලබයි…

විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය 2023 සැප්තැම්බර් 01 වැනි දා බලාපොරොත්තු වන්න..