සිවුවන වසර (විශේෂ-2014/15, සාමාන්‍ය-2015/16) සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය

දැනට විභාග කටයුතු අවසන් කර තිබෙන සිවුවන වසර – විශේෂ උපාධි (2014/15) සහ තෙවන වසර -සාමාන්‍ය උපාධි (2015/16) සිසු සිසුවියන් අදාළ විභාග අවසන් කළ බවට තහවරු කරමින් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ලිපිය පහත දැක්වෙන ලින්ක් එක ඔස්සේ ලබාගැනීමේ හැකියාව තිබේ.

http://pes.fhss.sjp.ac.lk/passout/