සිවුවන වසර (විශේෂ-2014/15, සාමාන්‍ය-2015/16) සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය

දැනට විභාග කටයුතු අවසන් කර තිබෙන සිවුවන වසර – විශේෂ උපාධි (2014/15) සහ තෙවන වසර -සාමාන්‍ය උපාධි (2015/16) සිසු සිසුවියන් අදාළ විභාග අවසන් කළ බවට තහවරු කරමින් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ලිපිය පහත දැක්වෙන ලින්ක් එක ඔස්සේ ලබාගැනීමේ හැකියාව තිබේ.

http://pes.fhss.sjp.ac.lk/passout/

 

 

News & Updates

සුභාෂා සිංහල භාෂා අභියෝග්‍යතා තරගාවලිය – 2023 සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට ඇරඹේ.
February 5, 2023
විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත සඳහා බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම
January 17, 2023
නම්නීකරණ වැඩසටහන 2021/2022 – වැදගත් කරුණු
January 15, 2023
විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය – 2023 සඳහා කෘති භාර ගැනීම
January 13, 2023
නේවාසික පහසුකම්‌ ලබා දීම – ප්‍රථම වසර
January 13, 2023