සිව්වන වසර දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයෙහි ප්‍රතිපල නිකුත් කිරීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ 2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළ සිව්වන වසර සිසුන්ගේ දෙවන අර්ධ වාර්ෂික ප්‍රතිපල අද දින සිට පීඨයේ “PES” ගිණුමට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකිය. මෙය සිසුන්ගේ ප්‍රතිපල දැන ගැනීම සඳහා වන අතර අවසන් උපාධි ප්‍රතිපල දැනට සකස් කරමින් පවතින බව දන්වමි.

අවසන් ප්‍රතිපල කමිටුව පවත්වා ප්‍රතිපල සනාතන සභාවට යොමු කරන තෙක් උපාධිය සම්පුර්ණ කර ඇති බවට ලිපි නිකුත් කල නොහැකි බව කරැණාවෙන් දන්වමි. උපාධිය සනාත කිරීමේ ලිපි සහ විස්තරාත්මක සහතික පත්‍ර ලබා ගැනීම පිළිබඳ තොරතුරැ ඉදිරියේ දි පීඨ වෙබ් අඩවිය මගින් දැනුම් දීමට නියමිතය.