සිංහල ආදි විද්‍යාර්ථී සංසදය පිහිටුවීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ සිංහල ආදි විද්‍යාර්ථී සංසදය පිහිටුවීමේ පළමු හමුව 2024 පෙබරවාරි 25 වැනි ඉරිදා පෙ.ව. 10.00ට අධ්‍යයනාංශ බලගල්ලේ ශාලාවේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. මේ සඳහා සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ සිංහල විෂයය හැදෑරූ ආදි විද්‍යාර්ථී ඔබ සැමට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු.