සංස්කෘතික අධ්‍යයන හා ප‍්‍රාසංගික කලා අධ්‍යයනාංශයේ හිටපු අංශ ප‍්‍රධාන, මහාචාර්ය ආනන්ද ගුණසිංහ මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ප‍්‍රථම ශිෂ්‍ය භාෂා, සංස්කෘතික අධ්‍යයන හා ප‍්‍රාසංගික කලා අධ්‍යයනාංශයේ හිටපු අංශ ප‍්‍රධාන, මහාචාර්ය ආනන්ද ගුණසිංහ මහත්මාගේ අභාවය පිළිබඳ සාතිශය සංවේගය පළකර සිටිමු.

මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය,
ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය