ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ නේවාසිකාගාර වල ඇති බඩු බාහිරාදිය රැගෙන යාම සඳහා වන අවසරය