ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය/විශේෂ) සහ විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (විශේෂ) උපාධි වලංගු වන දිනය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පහත දැක්වෙන උපාධි පාඨමාලා සඳහා 2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයේදී සුදුසුකම් සපුරා ඇති සියලුම උපාධිලාභීන්ගේ උපාධිය වලංගු වන දිනය 2020.12.31 බව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ මණ්ඩල තීරණය අනුව සනාතන සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව මෙයින් දැනුම් දෙනු ලබයි.

2015/ 2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාව

2015/ 2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාව

2016/ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) උපාධි පාඨමාලාව

News & Updates

Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023