ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය/විශේෂ) සහ විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (විශේෂ) උපාධි වලංගු වන දිනය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ පහත දැක්වෙන උපාධි පාඨමාලා සඳහා 2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂයේදී සුදුසුකම් සපුරා ඇති සියලුම උපාධිලාභීන්ගේ උපාධිය වලංගු වන දිනය 2020.12.31 බව මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ මණ්ඩල තීරණය අනුව සනාතන සභාවේ අනුමැතියට යටත්ව මෙයින් දැනුම් දෙනු ලබයි.

2015/ 2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ ශාස්ත්‍රවේදී (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාව

2015/ 2016 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ විද්‍යාවේදී තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ (විශේෂ) උපාධි පාඨමාලාව

2016/ 2017 අධ්‍යයන වර්ෂයේ ලියාපදිංචි වූ ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) උපාධි පාඨමාලාව

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022