විශ්ව විද්‍යාලයීය පවිත්‍රතා අංශයේ සේවක බවතුන් වෙත වියළි සලාක බෙදාදීමේ වැඩ සටහනක් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයෙන්

වෙසක් පොහොය දින නිමිති කොටගෙන ට්‍රයිකෝ ජාත්‍යන්තර සාමාගමේ ජෝර්දාන් ශාඛාවේ අනුග්‍රහයෙන් සහ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන අධ්‍යයනාංශයේ කතිකාචාර්ය කුඩාකත්නෝරුවේ විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයන් ගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් විශ්ව විද්‍යාලයීය පවිත්‍රතා අංශයේ  සේවක බවතුන් වෙත වියළි සලාක බෙදා දීමේ වැඩ සටහනක් 2021 මැයි මස 21 වන දින මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ  පීඨාධිපති මහාචාර්ය ශිරාන්ත හීන්කෙන්ද මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්වුනි.