විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ, පහත සඳහන් ලියාපදිංචි අංක හා විභාග අංක දරණ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත් 2023/02/20 දින සිට 2023/02/24 දින දක්වා මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨ විභාග එ්කකය ම.sන් ලබාගන්නා ලෙස මෙයින් දැනුම් දෙමි.
Univerisyt Studet ID