විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා පත්‍ර

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ, 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයේ දෙවන අර්ධ වාර්ෂිකයේදී (2021 නොවැම්බර්/ දෙසැම්බර්) විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා පත්‍රය මේ සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇත.

එය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර 2022.01.18 දින හෝ එදිනට පෙරexam@fhss.sjp.ac.lk යන විද්‍යුත් තැපෑල වෙත යොමු කළ යුතුය.

එදිනට පසුව යොමු කරනු ලබන අභියාචනා පත්‍ර කිසිඳු පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප වේ.

අභියාචනා පත්‍රය>>

2022.01.11

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලෙඛකාධිකාරී

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය