විදාරණි ශාස්ත්‍රීය සඟරාව එළිදැක්වීම

ශ්‍ර්‍ර්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ, ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ,  ඉතිහාස සහ පුරාවිද්‍යා විෂය සංගමය විසින් වාර්ෂිකව පලකරනු ලබන විදාරණී ශාස්ත්‍රීය සගරාවේ 2017 කලාප ද්විත්වය එළිදැක්වීමේ මහෝත්සව‍ය 2017 නොවැම්බර් මස 23 වන දින ප.ව 3.00 ට විශ්වවිද්‍යාලයීය සුමංගල කියවීම් ශාලාවේදි පැවැත්වේ. මහාචාර්ය මලානි ඇඳගම උපහාර කලාපය සහ මහාචාර්ය ටී. ජී. කුලතුංග උපහාර කලාපය ලෙස නම් කර ඇති මෙම ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයන් එළිදැක්වීමේ උළෙල සඳහා මහාචාර්ය මලානි ඇඳගම සහ මහාචාර්ය ටී. ජී. කුලතුංග මහතා  ප්‍රධාන ආරාධිතයින් ලෙස සහභාගී වීමට නියමිතය.