විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානය 2024 සඳහා කෘති බාර ගැනීම

ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලයීය මානවශාස්ත්ර හා සමාජීයවිද්යා පීඨයේ ප්රකාශන කමිටුව මගින් සංවිධානය කරනු ලබන විද්යෝදය සාහිත්ය සම්මාන ප්රදානය 2024 සඳහා කෘති බාර ගැනීම ආරම්භ කර ඇත. මෙහිදී 2023 වර්ෂයේ ප්රකාශිත විශිෂ්ටතම නවකතාව, විශිෂ්ටතම කෙටිකතා සංග්රහය, විශිෂ්ටතම පද්ය කාව්ය සංග්රහය, විශිෂ්ටතම ගේය කාව්ය සංග්රහය, විශිෂ්ටතම පුවත්පත් විශේෂාංග ලිපි සංග්රහය හෝ තීරුලිපි සංග්රහය හා මානවශාස්ත්ර හා සමාජීයවිද්යා විෂය ක්ෂේත්රවලට අදාළ විශිෂ්ටතම ශාස්ත්රීය කෘතිය තෝරා සම්මාන පිරිනැමේ.
ඒ අනුව උක්ත තේමාවලට අදාළ කෘති පිටපත් දෙක බැගින් බහුවිෂයීය පර්යේෂණ මධ්යස්ථානය, මානවශාස්ත්ර හා සමාජීයවිද්යා පීඨය, ශ්රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය, නුගේගොඩ යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් හෝ ගෙනවිත් භාරදිය හැකි අතර කෘති බාර ගන්නා අවසන් දිනය 2024.02.28 වේ.
එසේම විද්යෝදය සාහිත්ය සම්මාන ප්රදානය සඳහා අනුග්රහය දක්වන ප්රකාශන ආයතන වෙත සන්නාම පිරිනැමීම මේ වසරේදීත් ක්රියාත්මක වන අතර කෘති ලබාදීමේදී ඉහළ දායකත්වයක් දැක්වීමේ පදනම මත මෙහිදී රන්, රිදී, ලෝකඩ සන්නාම ප්රදානය කෙරේ.