ව්‍යවහාරික දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවෙහි දේශන ආරම්භය

පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචි වූ විද්‍යාර්ථීනි,
ව්‍යවහාරික දෙමළ භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවට අදාළ දේශන 2021.09.04 වැනි සෙනසුරාදා සිට සෑම සෙනසුරාදා හා ඉරිදාවකම පෙ. ව. 8.00 සිට ප. ව. 4.30 දක්වා zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ මාර්ගගතව පැවැත් වේ.
දේශන සඳහා සහභාගී වීමට CDEPD LMS වෙත පිවිසෙන්න: http://lms.cdepd.fhss.sjp.ac.lk/