ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2024 – 32 කණ්ඩායම