යෝග්‍යතා පරීක්‍ෂණය සඳහා අයදුම්පත්‌ කැඳවීම දීර්ඝ කිරීම (සංගීතය ශාස්ත්‍රවේදි ගෞරව උපාධි පාඨමාලාව)

2022 වර්ෂයේ පැවති අ.පො.ස (උ/පෙළ) පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මන විභාග කොමසාරිස්‌ ජනරාල්වරයා විසින්‌ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රචේශය සඳහා සුදුසුකම්‌ සපුරා ඇති බවට නිවේදනය කරනු ලැබ ඇති අපේක්ෂකයන්ගෙන්‌ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂයට සංගීතය ශාස්ත්‍රවේදි ගෞරව උපාධි පාඨමාලාව සඳහා සිසුන්‌ තෝරා ගැනීමේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයට අයදුම්පත්‌ කැඳවීම සිසුන්ගේ ඉල්ලීම හේතුවෙන්‌ 2023.10.03 වන ඳින මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 දක්වා ‘දීර්ඝ කරන ලද බව මෙයින්‌ දන්වා සිටිමි.