“මෘදු කුසලතා සංවර්ධන සංසදය” සඳහා නව සාමාජිකයින් බඳවා ගැනීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාපීඨ, මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකය හා සමගාමිව ක්‍රියාත්මක වන මෘදු කුසලතා සංවර්ධන සංසන්දය සඳහා නව සාමාජිකයින් බඳවා ගැනීම, 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 25 වන බදදා දින සිදු කරනු ලැබුණි. මෙම සංගමය හා සම්බන්ධ වීමට අපේක්ෂා කරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වේ නම් සුමංගල ගොඩනැගිල්ලේ ස්ථාපිත කර ඇති මෘදු කුසලතා සංවර්ධන ඒකකයට පැමිණ නොවැම්බර් මස 03 වන දිනට පෙර ලියාපදිංචි වන ලෙස මෘදු කුසලතා ඒකකය විසින් දන්වා සිටියි.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා

ගයාන්- 0726919743 සභාපති, මෘදු කුසලතා සංවර්ධන සංසදය

News & Updates

Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023