මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 3 වන සහ 4 වන වසරවල සිසුන්ගේ පළමු අර්ධවාර්ෂිකයේ විභාග 2022 අප්‍රේල් 25 වන දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර 1 වන සහ 2 වන වසරවල සිසුන්ගේ විභාග කටයුතු 2022 මැයි මස මුල් සතියේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇත.

අදාළ කාලසටහන් කඩිනමින් පීඨ වෙබ් පිටුවේ පළ කිරීමට කටයුතු කෙරේ.

ඒ අනුව 3 වන සහ 4 වන වසර සිසුන්ට 2022 අප්‍රේල් 18 වන දින නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දෙන අතර විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත පදිංචි දුර ප්‍රමාණයන් සලකාබලා අත්‍යවශ්‍යතාව මත නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත.

තවද නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාගත හැකිවන්නේ නියමිත වර්ෂයේ විභාග සදහා පෙනී සිටීමට පමණක් වන අතර සියලුම වසරවල සිසුන්ට එකවර නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාදීම නේවාසිකාගාර ධාරිතාවය මත සහ සෞඛ්‍ය හේතුමත සිදුකළ නොහැකි බැවින් ස්වකීය විභාග කටයුතු අවසන් වූ වහාම ඒ ඒ සිසුන් නේවාසිකාගාර තුලින් ඉවත්වීමට වගබලාගත යුතුවේ.

පවතින සෞඛ්‍ය හා බලශක්ති අර්බුදය හමුවේ නේවාසිකාගාර පහසුකම් භාවිතයේදී යම් යම් ගැටලු ඇතිවිය හැකි බව ද දන්වා සිටින අතර එබැවින් නේවාසිකාගාර පහසුකම් අත්‍යවශ්‍ය සිසුන් පමණක් පීඨ වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇති ගූගල් පෝරමය(Google Form) අප්‍රේල් 05 වන දිනට පෙර පුරවා එවීමට කටයුතු කරන ලෙස ද කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

News & Updates

ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023
විභාගයට පෙනී නොසිටීම සම්බන්ධ අභියාචනා ප​ත්‍ර
May 18, 2023