මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 3 වන සහ 4 වන වසරවල සිසුන්ගේ පළමු අර්ධවාර්ෂිකයේ විභාග 2022 අප්‍රේල් 25 වන දින සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර 1 වන සහ 2 වන වසරවල සිසුන්ගේ විභාග කටයුතු 2022 මැයි මස මුල් සතියේ ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇත.

අදාළ කාලසටහන් කඩිනමින් පීඨ වෙබ් පිටුවේ පළ කිරීමට කටයුතු කෙරේ.

ඒ අනුව 3 වන සහ 4 වන වසර සිසුන්ට 2022 අප්‍රේල් 18 වන දින නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දෙන අතර විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත පදිංචි දුර ප්‍රමාණයන් සලකාබලා අත්‍යවශ්‍යතාව මත නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ඇත.

තවද නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාගත හැකිවන්නේ නියමිත වර්ෂයේ විභාග සදහා පෙනී සිටීමට පමණක් වන අතර සියලුම වසරවල සිසුන්ට එකවර නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාදීම නේවාසිකාගාර ධාරිතාවය මත සහ සෞඛ්‍ය හේතුමත සිදුකළ නොහැකි බැවින් ස්වකීය විභාග කටයුතු අවසන් වූ වහාම ඒ ඒ සිසුන් නේවාසිකාගාර තුලින් ඉවත්වීමට වගබලාගත යුතුවේ.

පවතින සෞඛ්‍ය හා බලශක්ති අර්බුදය හමුවේ නේවාසිකාගාර පහසුකම් භාවිතයේදී යම් යම් ගැටලු ඇතිවිය හැකි බව ද දන්වා සිටින අතර එබැවින් නේවාසිකාගාර පහසුකම් අත්‍යවශ්‍ය සිසුන් පමණක් පීඨ වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇති ගූගල් පෝරමය(Google Form) අප්‍රේල් 05 වන දිනට පෙර පුරවා එවීමට කටයුතු කරන ලෙස ද කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022
Calling applications for Certificate in English: Registration Extended
March 20, 2022