මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨ විශේෂ විභාගය පැවැත්වීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පැවැත්වීමට නියමිත විශේෂ විභාගය 2017 නොවැම්බර් මස 6 වන සඳුදා සිට 12 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත අතර 13 වන සඳුදා දින සිට නැවත දේශන කටයුතු ආරම්භ කෙරේ.

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022