මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ සියලුම සිසු සිසුවියන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය-දුරස්ථ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ සමීක්ෂණය

 

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය පළමු වසර (2020 මාර්තු මස නම්නිකරණයට සහභාගී වූ) සිට අවසන් වසර  (අධ්‍යයන වර්ෂ 2015/16) දක්වා වූ සියලුම සිසු සිසුවියන් අරමුණු කරගනිමින් දුරස්ථ අධ්‍යාපන කටයුතු පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට කටයුතු සකසා තිබේ.

එමගින් පීඨයේ සිසු සිසුවියන් උදෙසා අනාගතයේ දුරස්ථ අධ්‍යාපන කටයුතු සංවිධානය කරගැනීමට ඇති හැකියාව ප්‍රධාන වශයෙන් සලකා බලනු ලැබේ. එසේම සිසු සිසුවියන්ගේ අදහස් සහ දුරස්ථ අධ්‍යාපන කටයුතු කෙරෙහි ඔවුන් සතු විභවතාව මේ හරහා අවබෝධ කරගැනීමට  බලාපොරොත්තු වේ.

එබැවින් මෙම සමීක්ෂණයට පීඨයේ සියලු සිසු සිසුවියන්ගේ සහභාගිත්වය  බලාපොරොත්තු වන අතර එය ඔවුන්ගේ අනාගත අධ්‍යාපන සුබ සිද්ධිය උදෙසා සිදු කරනු ලබන බව සලකා නිවැරදි තොරතුරු ලබාදෙනු ඇති බව පීඨය  විශ්වාස කරනු ලබයි.

පහත වෙබ් ලින්ක් එක ඔස්සේ මෙම පෝරමයට පිවිස පහසුවෙන් ඔබගේ තොරතුරු ලබාදිය හැකිය.

පෝරමය පිරවීම සඳහා යොමු වන්න>> 

මෙය පිරවීමේදී ගැටළුවක් ඇතිවුවහොත් නැවත අදාළ වෙබ් ලින්ක් එකට ගොස් මුල සිට ආරම්භ කරන්න. නිවැරදි තොරතුරු පමණක් ලබාදී අවසානයේ සබ්මිට් (Submit) කරන්න). ඔබගේ අදහස් දැක්වීමේදී ඔබගේ පහසුව අනුව ඕනෑම භාෂාවක් භාවිතා කලහැකිය.