මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පර්යේෂණ වාක්කෝෂය – දෙවන සංස්කරණය

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පර්යේෂණ වාක්කෝෂය දෙවන සංස්කරණය දැන් ඔබට මාර්ගගතව පරිශීලනය කළ හැකිය. පිවිසෙන්න: https://dictionary.research.fhss.sjp.ac.lk/