මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය සිසු සිසුවියන් උදෙසා දුරස්ථ මනෝවිද්‍යා උපදේශනය ආරම්භ කරයි