බහුවිධ බුද්ධි අභියෝග්‍යතාව – 2023 (MIC -2023) අවසන් මහා තරගාවලියෙහි අවසන් තරග වටය

බහුවිධ බුද්ධි අභියෝග්‍යතාව – 2023 (MIC -2023) අවසන් මහා තරගාවලියෙහි අවසන් තරග වටය සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි සිකුරාදා මධ්‍යාහ්න 12.00ට පැවැත්වේ.

අවසන් තරග වටයට පෙර තරගාවලිය සඳහා ලියාපදිංචි වූ සියලුම විද්‍යාර්ථීන් සඳහා පෙරහුරු පරීක්ෂණ අවස්ථාවක් ලබාගත හැකි අතර, එය 2023/09/20 දින පස්වරු 06.00ට විවෘතය.

අවසන් තරග වටයට සුදුසුකම් ලැබූ විද්‍යාර්ථීන්ගේ නාම ලේඛනය CDEPD වෙබ් අඩවිය මගින් ලබාගත හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න. – http://cdepd.fhss.sjp.ac.lk/