බහුවිධ බුද්ධි අභියෝග්‍යතාව – 2023 අවසන් මහා තරගාවලියෙහි දෙවන තරග වටය

බහුවිධ බුද්ධි අභියෝග්‍යතාව – 2023 (MIC -2023) අවසන් මහා තරගාවලියෙහි දෙවන තරග වටය සැප්තැම්බර් මස 19 වැනි අඟහරුවාදා මධ්‍යාහ්න 12.00ට පැවැත්වේ.
දෙවන තරග වටයට පෙර තරගාවලිය සඳහා ලියාපදිංචි වූ සියලුම විද්‍යාර්ථීන් සඳහා පෙරහුරු පරීක්ෂණ අවස්ථාවක් ලබාගත හැකි අතර, එය 2023/09/17 දින පස්වරු 06.00ට විවෘතය.
දෙවන තරග වටයට සුදුසුකම් ලැබූ විද්‍යාර්ථීන්ගේ නාම ලේඛනය CDEPD වෙබ් අඩවිය මගින් ලබාගත හැකිය. වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න. – http://cdepd.fhss.sjp.ac.lk/