පැළ දහසක් රුක් රෝපණ වැඩසටහන

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ හරිත කවය විසින් සංවිධානය කරන ලද පැළ දහසක් රුක් රෝපණ වැඩසටහන යටතේ කුඹුක් සහ මී පැළ දහසක් නොමිලේ බෙදාදීම සිදු කෙරේ. පැළ ඇවැසි ඔබට 0718956129 දුරකතනය ඔස්සේ විමසීම සිදු කළ හැකිය.