ප්‍රථම වසර (2018/19) පාඨමාලා ඒකක තෝරාගැනීම

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ සියලුම නවක සිසුන් පළමු වසරේදී අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍ර 4කට අයත් වන ලෙස පාඨමාලා තෝරාගැනීම කල යුතුය.

පීඨයේ අධ්‍යයනාංශ 15 මගින් මෙම ක්ෂේත්‍ර 4 තෝරාගැනීම සිදු කල යුතුය. (පීඨ විවරණිකාව පිටුව 104 බලන්න.) මෙම අධ්‍යයනාංශ 15 මගින් අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍ර 30 කට අයත් පාඨමාලා පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

අධ්‍යයනාංශ සහ එක් එක් අධ්‍යයනාංශය මගින් ඉදිරිපත් කරන අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍ර මෙසේය:

ඔබ තෝරාගන්නා අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍ර 4 න් එකක් උසස් පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටි විෂයයන්ගෙන් අවම වශයෙන් එකක්වත් ඇතුලත් වන පරිදි තෝරාගත යුතුය.

මෙම අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාළ පාඨමාලා ඒකක වලට අමතරව ප්‍රථම වර්ෂයට අදාළ පොදු පාඨමාලා එකක හැදෑරීම අනිවාර්ය වේ. එක් අධ්‍යයන වර්ෂයක් අර්ධ වාර්ෂික දෙකකින් සමන්විත වේ.

විෂය ඒකක තෝරාගැනීම පිළිබඳ නිදර්ශනය මෙතැනින් ලබාගන්න>> 

2020 මැයි මස 18 වන දින සිට ප්‍රථම අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළ එම පළමු අර්ධවාර්ෂිකය ආරම්භවේ. ඒ අනුව අනිවාර්යෙන් හැදෑරිය යුතු පොදු පාඨමාලා ඒකක සහ ඔබ විසින් තෝරාගන්නා අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍ර 4ත් සමග පළමු අර්ධවාර්ෂිකය තුලදී ඔබ විසින් හැදෑරිය යුතු සම්පුර්ණ විෂයයන් ගණන 7 කි.

*Students who are admitted to the Department of English and Linguistics are strongly advised to take ENGL and TESL Course Units as their two “Main Fields of Studies” (two main subjects) in their first year of study

පාඨමාලා ඒකක තෝරාගැනීමට පෙර පීඨ විවරණිකාව කියවීම අත්‍යවශ්‍යය. 

ඉහත දැක්වෙන පරිදි ඔබ තෝරාගනු ලබන විෂය ඒකක වලට අදාළ අධ්‍යයන කටයුතු LMS හරහා  2020 මැයි මස 18 වන දින සිට නිලවශයෙන් ආරම්භ කෙරේ. මෙම විවිධ විෂයයන්ට අදාළ අධ්‍යයන කාල සටහන පහත දැක්වේ*. විෂයයන් තෝරාගැනීමේදී මෙම කාලසටහනට අනුරූපව ඔබ තෝරාගන්නා අනෙකුත් විෂයන් සමග නොගැටෙන ලෙස විෂයයන් තෝරාගැනීම කෙරෙහි සැලකිලිමත් වන්න.  

*අධ්‍යයන කාලසටහන (2018/19)>> (2020 මැයි 19 යාවත්කාලීන කරන ලද කල සටහන)

එසේම ඔබ තෝරාගනු ලබන විෂය ඒකක සඳහා ලියාපදිංචිය පිළිබඳ උපදෙස් ඉදිරියේදී ලබාදෙනු ඇත.

පාඨමාලා තෝරාගැනීම සහ අනෙකුත් විෂය සම්බන්ධ වැඩි විස්තර සඳහා පහත ලිපිය පරිහරණය කරන්න: 
http://fhss.sjp.ac.lk/wp-content/uploads/2020/05/faculty-orientation-syllabus-introduction-2020-1.pdf

පීඨ විවරණිකාව ලබාගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න : http://fhss.sjp.ac.lk/wp-content/uploads/2020/05/Prospectus-2020-new2_compressed-1.pdf

LMS හරහා අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යාමේදී යම්කිසි ගැටලුවක් ඇති වුවහොත් පහත අධ්‍යයන නියෝජිතයින් අමතා ඔබගේ ගැටලුව විසඳා ගන්න.

යසස් බාලසුරිය – 071 93 74 919
තරණි යසරත්න – 071 16 79 279
ඉසුරු සුභසිංහ – 071 68 63 995
මුදිත අරුමාවඩු – 071 44 63 961

එසේම ඔබට ඇති විෂය ඒකක සම්බන්ධ ගැටලු සඳහා පහත විවිධ විෂය ඒකක සහ අධ්‍යයනාංශ වලට අදාළ ආචාර්ය මණ්ඩල නොයෝජිතයින් ඇමතීමෙන් එම ගැටලු නිරාකරණය කරගත හැකිවනු ඇත.

Department Coordinators email-addresses Contact No
Criminology and Criminal Justice Ms. H. P. K. N. Hewawasam kaushi@sjp.ac.lk 772518429
Ms. K. G. Nishani Ranaweera ranaweera@sjp.ac.lk 716280191
Economics Mr. Ajantha Kalyanarathne ajantha77@sjp.ac.lk 714985818
Ms. S.U.B. Hewage shohani@sjp.ac.lk 719731172
English and Linguistics Dr. Sujeewa Hettiarachchi sujeewah@sjp.ac.lk 711238213
Dr. Tharanga Weerasooriya tharanga@sjp.ac.lk 718011610
Geography Mr.G.G. Ravi Nandana ravigamachchi@sjp.ac.lk 706866000
Mr. K. T. L. Sathsara thisara@sjp.ac.lk 710157831
History and Archaeology Ms. U. N. K. Rathnayake (History) nelukit@sjp.ac.lk 714478825
Mr. M. D. I. K. Abeynayake (Archealogy) inojabey@sjp.ac.lk 714424907
Languages, Cultural Studies and Performing Arts Dr. Himalika Ranaweera (Dance and Cultural Studies) himalika@sjp.ac.lk 773936967
Dr. Wajira Gunesena (Hindi) wajiragunasena@sjp.ac.lk 758066382
Rev. S. Shanathasiri Thero (sanskrit) shanthass92@gmail.com 718206770
Ms. Charitha Liyanage (French) charitha.liyanage@sjp.ac.lk 773869658
Pali and Buddhist Studies Rev Elamaldeniye Sarananda (Buddhist Civilization) esarananda@sjp.ac.lk     esarananda@gmail.com 714437192
Ven. Kudakathnoruwe Vineetha (Buddhist Philosophy) kathnoruwe@sjp.ac.lk 714149688
Ve. Prof. Medagampitiye Wijithadhamma (Pali) wijithadhamma@sjp.ac.lk 714511863
Rev Panahaduwe Yasassi (Sri Lankan Society and Buddhist Culture) venyasassi@sjp.ac.lk 714879654
Political Science Dr. Shantha Gamlath shantha.gamlath@sjp.ac.lk 771312727
Miss. H.P.I. Nadeeshni nadeeshaniimanga@sjp.ac.lk 774676696
Sinhala and Mass Communication Mr. Sunil Derangala (Sinhala) sunild@sjp.ac.lk 779161558
Ms.D.H.C.P.Marcus (Mass Communication) marcus@sjp.ac.lk 712790745
Social Statistics Mr. G. P. S. Nalaka (Information Technology) gpsnalaka@sjp.ac.lk 778344141
Ms. S.D. Ilangasekara dilami@sjp.ac.lk 713940895
English Language Teaching Mr. P. B. Sampath Pushpa Kumara sampath@sjp.ac.lk 714837683
Ms. Samanali Swarnathilake samanalimaheshika90@gmail.com 778449982
Sociology Tharindu Wijethunga tharinduwijethunga91@gmail.com 713554819
Anthropology Dr. Tharaka Ananda tharakaananda@sjp.ac.lk 717494661
Dr. Ravindra Kumara raveendra.pre@gmail.com 713567935
Music and Creative Technology Mr. Mudita Arumawadu muditha@sjp.ac.lk 714463961
Mr. Amiththa Bandaranayake amiththa@gmail.com 774166400
Philosophy Mr. Aruna Shantha Walpola walpola@sjp.ac.lk 712357415
Mr. Sajana Jayasanka sjridmal@gmail.com 712078195
Computer Center and IT Dr. Chamari Edirisinghe champari@gmail.com 701302113
Mr. Samitha Nanayakkara samithananayakkara@gmail.com 711875695