ප්‍රථම වසර ඉගෙනුම් කළමණාකරන පද්ධතිය – 1st Year Learning Management System (LMS)

මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
අධ්‍යයන වර්ෂ 2018/19

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ප්‍රථම වසර පළමු අර්ධ වාර්ෂිකය සඳහා අනිවාර්ය පොදු පාඨමාලා ඒකක පහත දැක්වේ.

i.  GENI 1102.2 Information Technology (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය)
GENI 1102.2 තොරතුරු තාක්ෂණය (සිංහල මාධ්‍යය)

iiGENC 1001.2 Sri Lankan Society and Buddhist Culture (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය)
GENC 1001.2 ශ‍්‍රී ලංකා සමාජය සහ බෞද්ධ සංස්කෘතිය (සිංහල මාධ්‍යය )

iii. ENGP 1101.3 English in Use

පවතින තත්ත්වය හමුවේ මෙම පාඨමාලාවන් මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ  ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (LMS)  මගින් මෙහෙය වීමට තීරණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය මූලික මග පෙන්වීම ලබා දීමට මෙමගින් අපේක්ෂා කරමු.

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ පළමු වසර (2018/19) සිසුන් සඳහා වන ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය තුල (LMS) මේ වනවිට එක් එක් සිසු සිසුවියන් සඳහා පුද්ගලික ගිණුම් සකස් කර ඇති බැවින් මෙයට පෙර ඔබ විසින් පොදුවේ භාවිතා කල Username හා Password භාවිතා කර මෙම ඉගෙනුම් පද්ධතියට පිවිසිය නොහැක. එබැවින්,

Username: ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (V  අකුර නොමැතිව)
Password: ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (V  අකුර නොමැතිව)

භාවිතා කර ඔබගේ ගිණුමට ඇතුලත් වීමට කටයුතු කරන්න (Log in).

ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියට (LMS)  හා විෂය ඒකකයන්ට පිවිසීමට පහත පියවරයන් අනුගමනය කරන්න.

1.පහත සඳහන් වෙබ් ලිපිනය මගින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව මානවශාස්ත‍්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියේ (LMS) ප්‍රධාන වෙබ් පි‍ටුව හා සම්බන්ධ විය හැකිය.

https://lms.fhss.sjp.ac.lk/

(LMS වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට පෙර පහත පියවර හොදින් කියවා එම පියවර අනුගමනය කරන්න) 

2. ඉන් පසු ඉහත රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි දකුණු පස ඉහළ කෙළවර (Log in) මත Click කරන්න. එවිට ඔබට පහත වින්ඩෝව ලැබෙනු ඇත.

3. ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියට (LMS) ඇතුළු වීමට පහත දැක්වෙන Username සහ  Password ඇතුලත් කරන්න.

Username:  firstyear
Password: Firstyear20#

4. ඉන් පසු වෙබ් පි‍ටුවෙහි Log in අයිකනය Click කරන්න

5. ඉන් පසු ඔබ ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියේ (LMS) ප්‍රධාන වෙබ් අඩවියට ළඟා වනු ඇත.

 

6. ඉහත වින්ඩෝවෙහි පහළට ගමන් කළ විට ඔබට පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි General Subjects (Compulsory Subjects) යන අයිකනය හමුවන අතර ඒ මත Click කරන්න.

7. ඉහත වින්ඩෝවෙහි දක්වා ඇත්තේ ප්‍රථම වසර පළමු අර්ධ වාර්ෂිකය තුළ අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ඔබ විසින් සම්බන්ධ විය යුතු අනිවාර්ය විෂය ඒකකයන් ය. එහි General Subjects (Compulsory Subjects) මත Click කළ විට පහත විෂයන් ඔබට දැකගත හැකි ය.

i. GENI 1102.2 Information Technology
GENI 1102.2 තොරතුරු තාක්ෂණය

ii. GENC 1001.2 Sri Lankan Society and Buddhist Culture
GENC 1001.2 ශ‍්‍රී ලංකා සමාජය සහ බෞද්ධ සංස්කෘතිය

iii. ENGP 1101.3 English in Use

එම එක් එක් විෂය ඒකකයන් හා සම්බන්ධ වීමට පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

තොරතුරු තාක්ෂණය අනිවාර්ය විෂය ඒකකය හා සම්බන්ධ වීම සඳහා පහත පියවරයන් අනුගමනය කරන්න. (පියවර 8 සිට  9 දක්වා)

8. ඉහත අයිකනය මත Click කළ විට පහත වින්ඩෝව ලැබෙනු ඇත.

9. ඉහත වින්ඩෝවෙහි Enroll me අයිකන Click කළ විට ඔබ එම විෂය ඒකකය සමග සම්බන්ධ වනු ඇත.

ශ‍්‍රී ලංකා සමාජය සහ බෞද්ධ සංස්කෘතිය අනිවාර්ය විෂය ඒකකය හා සම්බන්ධ වීම සඳහා පහත පියවරයන් අනුගමනය කරන්න. (පියවර 10 සිට 11 දක්වා)

10. ඉහත අයිකනය මත Click කළ විට පහත වින්ඩෝව ලැබෙනු ඇත.

11. ඉහත වින්ඩෝවෙහි Enroll me අයිකන Click කළ විට ඔබ එම විෂය ඒකකය සමග සම්බන්ධ වනු ඇත.

English in Use අනිවාර්ය විෂය ඒකකය හා සම්බන්ධ වීම සඳහා පහත පියවරයන් අනුගමනය කරන්න. (පියවර 12 සිට 13 දක්වා)

12. ඉහත අයිකනය මත Click කළ විට පහත වින්ඩෝව ලැබෙනු ඇත.

13. ඉහත වින්ඩෝවෙහි Enroll me අයිකන Click කළ විට ඔබ එම විෂය ඒකකය සමග සම්බන්ධ වනු ඇත

(LMS) ප්‍රධාන වෙබ් පි‍ටුව: https://lms.fhss.sjp.ac.lk/

මෙම උපදෙස් බාගත කරගන්න(PDF) >>

Download Above Instructions (PDF)>>

News & Updates

Workshop on Best Practices in Educational Administration and Management for the Academic and Non-Academic Staff of the Faculty of Indigenous Social Sciences and Management Studies, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine
June 1, 2023
ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ අභිනව අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ධුරයෙන් පිදුම් ලැබූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය රවීන්ද්‍ර විතානාච්චි මහතාට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්
May 29, 2023
උපාධි පාඨමාලා හදාරන ලද සිසුන්ගේ අවසන්‌ උපාධි ප්‍රතිඵල – අතිරේක ලේඛනය
May 26, 2023
අපරාධ මනෝවිද්‍යාව හා වරදකරුවන් උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
May 23, 2023
රත්මලාන අන්ධ විද්‍යාලයේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා පවත්වන ලද සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
May 19, 2023