ප්‍රථම අර්ධවාර්ෂික විභාග ප්‍රථිඵල

රටේ පවතින අයහපත් සෞඛ්‍ය තත්වය මත මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම යම් මට්ටමකට ප්‍රමාද වෙමින් පවතින අතර මෙතෙක් පීඨයට ලැබී ඇති ලකුණු මත නිකුත් කළ හැකි ප්‍රතිඵල පමණක් අදාල සිසුන්ගේ දැනගැනීම සඳහා අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවියෙන් පහත දක්වා ඇති ලිංකුව හරහා දැනගැනීමට පහසුකම් සලස්වා ඇති බව මෙයින් කාරුණිකව දන්වා සිටිමි.

පිවිසෙන්න >> 

පවතින ගැටළුකාරී තත්වය හමුවේ වුවද හැකි ඉක්මණින් ප්‍රතිඵල සියල්ල නිකුත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් පවතින බව ද පීඨාධිපතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.

 

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේඛකාධිකාරී
මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය 

News & Updates

මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය (දෙවන ලේඛනය) -2019/2020
April 2, 2022
මානව ශාස්ත්‍ර හා සාමාජීය විද්‍යා පීඨය ප්‍රථම අර්ධ වාර්ෂික පරීක්ෂණය – 2020/21
April 2, 2022
Industry Partnership Program of the Faculty of Humanities and Social Sciences and the HCL Technologies
March 28, 2022
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම
March 27, 2022
ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි
March 25, 2022