ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා වන අයදුම්පත් කැඳවීමයි

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨයේ 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂයෙහි පළමු අර්ධ වාර්ෂිකයෙහි ප්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇත. ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඒ සඳහා මේ සමග ඇති අයදුම් පත්‍රය නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කර, 2022.03.25 දින හෝ එදිනට පෙර recorrect2021@gmail.com යන විද්‍යුත් තැපෑල වෙත යොමු කළ යුතුය. එක් විෂයක නැවත සමීක්ෂණ කටයුතු සඳහා රු.500.00 ක මුදලක් අය කරනු ලබන අතර, එය මහජන බැංකුවේ 097‐1001‐6‐2315454 ගිණුම් අංකයට ගෙවා එම රිසිට් පතෙහි පිටපතක් අයදුම් පත්‍රය සමග එවිය යුතුය.

ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණ අයදුම් පත්‍ර මේ වන විටත් මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය වෙත ලියාපදිංචි තැපෑල හරහා යොමු කොට ඇත්නම් නැවත ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණ අයදුම් පත්‍ර යොමු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

ඉන් පසුව කිසිදු හේතුවක් මත එදිනෙන් පසු නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත්‍ර භාර නොගන්නා බව මෙයින් දැනුම් දෙමි.