ප්‍රජා මාධ්‍යය මෙහෙවර සහ අභියෝග, සම්මන්ත්‍රණය

සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශයේ හා ලේඛකත්ව හා සන්නිවේදන පාඨමාලාවේ මෙහයවිමෙන් සහ එම අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එම්. ජේ. ආර්. ඩේවිඩ් මහතාගේ සංවිධානයෙන් ප්‍රජා මෙහෙවර සහ අභියෝග යන මැයෙන් වූ සම්මන්ත්‍රණය 2017 ජුලි මස 01 දින පෙ. ව. 9 ට සුමංගල ශාලාවේදී පැවැත්විණි. ශ්‍රී ලංකාවේ නන් දෙස විසිරි සිටි ප්‍රජා මාධ්‍ය වෘර්තිකයින්, පර්යේෂකයින් මෙන්ම අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධාන මහාචාර්ය රත්නසිරි අරංගල ඇතුළු විද්‍යාර්ථින් රැසක් මෙම අවස්ථව සහභාගී විය.