පළමු වසර සිසුන් සඳහා වන ඉ ඉගෙනුම් අවකාශය (2020 මාර්තු මස නම්නීකරණය සඳහා සහභාගී වූ)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ ප්‍රථම වසර සිසුන් (2020.03.13 දින නම්නීකරණය සඳහා සහභාගී වූ) සඳහා මෙතෙක් අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ නොකලද පිඨය විසින් ඔවුන් පොදුවේ හැදෑරිය යුතු ඉංග්‍රීසි විෂයයට අදාළව පාඩම් මාලා කිහිපයක් ඉ ඉගෙනුම් අවකාශය ඔස්සේ සමීප කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම සරල පාඩම් මාලා ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයනාංශය විසින් සකස් කරන ලද අතර කොරෝනා වසංගත අවදානම් කාලය තුල නිවසේ රැඳී සිටින ඔබගේ ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳ දැනුම මෙම දුරස්ථ ඉගෙනුම් අවකාශය ඔස්සේ වර්ධනය කරගැනීමට අවස්ථාව උදාකරදී තිබේ.

මෙම පාඩම් මාලා වෙත නවක ඔබ පිවිසීමේදී ඔබ විසින් ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචි අංක භාවිතා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

ඔබට පහසු ලෙස මෙම ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලා සමග සම්බන්ධව කටයුතු කළ හැකි වීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.

 

ඔබගේ තොරතුරු ඇතුලත් කර ඉ ඉගෙනුම් අවකාශය සඳහා පිවිසෙන්න